HABERLER

Teknik Müşavirlik Destekleri

Teknik Müşavirlik Destekleri
  • Tarih: 12 - Şubat - 2018

Teknik Müşavirlik Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri Hakkında 1.Desteklerden yararlanmak için nasıl başvuru yapacağız?

Desteklerden yararlanmak isteyen teknik müşavirlik firmalarının öncelikle destek kapsamına girebilmek için firma tanıtım dosyalarını Ekonomi Bakanlığına iletmeleri gerekmektedir.

Dosyada firma hakkında:

İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, firmayı temsil ve ilzama

ilişkin yetki belgesi,

Ticaret sicili gazetesi örneği (Firma kuruluşu, unvan/konu/ortaklık yapısı vb.

değişiklikler, son sermaye yapısını gösteren),

iii. İlgili ticaret odasından alınacak güncel “Faaliyet Belgesi” (aslı),

Firma tanıtım bilgileri (Broşür/CD),

Geriye dönük 2 (iki) yıllık ticari faaliyet gelirlerinin en az %51’ini teknik müşavirlik hizmet gelirlerinden elde edildiğini gösterir yeminli mali müşavirden alınacak belge (son iki seneye ait faaliyet gelirleri ve teknik müşavirlikgelirlerinin yıl bazında gösterildiği bir-iki sayfalık bir belge yeterlidir),

2 (iki) İş Bitirme Belgesi (yurt içinde gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşlara bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen fatura aslı veya faturanın noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı sureti İş Bitirme Belgesi olarak ibraz edilebilir),

vii. Taahhütname (Genelge EK-13)

bulunması gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: Destek başvurusunda bulunan veya desteklerden yararlanan TMŞ’ler ilk destek başvurularında ve her takvim yılını takip eden ilk bir (1) ay içerisinde, yurtdışında üstlendikleri projelere ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin bilgileri “Yurtdışı Proje ve Faaliyet Takip Tablosu (Genelge Ek-15)” ile Bakanlığa göndermekle mükelleftirler.

2. Bugüne kadar yurtdışından teknik müşavirlik işi almadık, desteklerden yararlanabilir miyiz? Yurtdışından teknik müşavirlik işi almış olmak, desteklerden yararlanmak için zorunlu bir şart değildir. Yalnızca proje ve yazılım desteği başvurularında teknik müşavirlik firmalarının yurtdışında iş alıp almadığı dikkate alınmaktadır.

3.Yeni kurulmuş bir teknik müşavirlik firmasıyız. Yurtdışı pazarlara açılmak istiyoruz. Desteklerden yararlanabilir miyiz? İnşaat sektörüne yönelik olarak en az iki yıl boyunca;

Proje ve sözleşme yönetimi,

Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri,

Ön araştırma ve programlama hizmetleri,

Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler,

Tasarım yönetimi hizmetleri,

Kredi raporu hazırlanması,

Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi,

Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması,

İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri,

İnşaat yönetimi,

Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi,

Çevre etki değerlendirme hizmetleri,

Haritalama hizmetleri,

Sanayi tesislerini işletmeye alma ve işletme danışmanlığı,

Risk analizi ve yönetimi,

Sağlık ve güvenlik yönetimi,

Yangın güvenliği danışmanlığı,

faaliyetlerinin birini veya birden fazlasını yürüten ve gelirlerinin en az %51’ini bu faaliyetlerden elde eden firmalar destek programının kapsamındadır.

4.Destek başvurusu dosyasına ne tip evraklar talep ediliyor?

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar'ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgenin ekler kısmında her desteğe özel olarak hazırlanması gereken evraklar “checklist” niteliğinde sıralanmış haldedir. Ayrıca, hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz halinde destek başvuru dosyalarınız Suvay Müşavirlik tarafından hazırlanmakta ve takip edilmektedir.

5.Destek başvurusunu nereye yapmamız gerekiyor? Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında 2014/10 Sayılı Karar kapsamı destek başvuruları Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilmektedir. Destek başvurusunun dosya ile yapılması gerekmektedir. Hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz halinde destek başvuru dosyalarınız Suvay Müşavirlik tarafından hazırlanmakta ve destek ödemesinin geç yapılması veya eksik ödeme durumlarına karşı takip edilmektedir.

6. Yurtdışında kurulu firmamız desteklerden yararlanabilir mi? Teknik müşavirlik firmalarının yurtdışıdan kurdukları firma faaliyetleri üzerinden desteklenmesi mümkündür. Bu durumda Türkiye’de destek kapsamına alınan teknik müşavirlik firması ile yurtdışında faaliyet gösteren firma arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.

Destek ödemesi, yurtdışı ortaklık oranına göre hesaplanmaktadır.

7. Yurtdışında ofis kuracağız. Ofis için nasıl destek alabiliriz? Yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilmek için yurtdışı ofisin açılmış ve çalışır halde olması zorunludur. Ofis açılmadan önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler ancak yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır.

8. Yurtdışına pazar araştırmasına gideceğiz. Nasıl destek alabiliriz? Pazar araştırmasından önce destek ödemesi yapılmamaktadır. Destekler ancak pazar araştırması sonrasında yapılmış harcamalar üzerinden hesaplanmakta ve yapılmaktadır.

Her halükarda destekten yararlanabilmek için pazar araştırmasından en geç bir ay önce pazar araştırması ön-onay başvurusunun yapılmış olması gerekmektedir.

9.Yurtdışında teknik müşavirlik işi aldık, Proje desteğinden yararlanabilir miyiz?

Teknik müşavirlik (mühendislik ve mimarlık) firmalarının yurtdışında açılan ihaleler neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif verilmeden önce yapılmak zorundadır (Ön-onay). Hâlihazırda (destek başvurusu değerlendirilmeden) üstlenilmiş projeler için yapılan proje destek başvuruları değerlendirilmeye alınmamaktadır. Bu konuda da Suvay Müşavirlik’ın Proje desteği ön-onay başvurularında yardım ve yönlendirmesi özel bir destek kalemi olan Proje desteğinden yararlanabilmenizi kolaylaştıracaktır.

10.Müteahhit firması ile mimarlık işi için pazarlıktayız, proje desteğinden yararlanabilir miyiz?

Teknik müşavirlik (mühendislik ve mimarlık) firmalarının yurtdışında açılan ihaleler neticesinde almış oldukları yurtdışı teknik müşavirlik projeleri proje desteği kapsamındadır. Proje desteği başvuruları ihale sonuçlanmadan önce, nihai mali teklif verilmeden önce yapılmak zorundadır. İhale süreci belgelenemeyen (işveren ile gayri resmi pazarlıkla görüşme neticesinde verilen) projeler için yapılan destek başvuruları değerlendirilmeye alınmamaktadır.

11.Yurtdışında iş üstlendik ancak proje desteği başvurumuz kabul edilmedi / henüz yurtdışından iş almadık, yurtdışı ofis desteğinden yararlanabilir miyiz?

Yurtdışından iş alıp almamak yurtdışı ofis desteğinden yararlanmak için zorunlu bir şart değildir.

12.Teknik müşavirlik firmasıyız, bugüne kadar yurtdışından iş almadık, yazılım desteğinden yararlanabilir miyiz?

Yazılım desteğinden faydalanabilmek için yurtdışında teknik müşavirlik işi almış olmak gerekmektedir. Yurtdışında teknik müşavirlik işi üstlenmemiş firmaların yazılım desteği başvuruları uygun görülmemektedir.

13.Destek başvurusunda bulunan mimarlık ve mühendislik firmalarının hepsine destek veriliyor mu? Firmaların yurtdışı pazarlarda kalıcı olarak yer edinebilme potansiyeli başarısı ön değerlendirme kriteridir. Firmaların yurtdışı tecrübesi, vizyonu ve kurumsallaşma düzeyi ayrıca dikkat edilen hususlar arasındadır. Bu konuda da Suvay Müşavirlik’ın başvurularınızda tecrübesi, yardım ve yönlendirmesi desteklerden yararlanabilmenizi kolaylaştıracaktır.

14.Desteklerinizden faydalanabilmek için firmamın markasını tescil ettirmem gerekiyor mu? Destek başvurularında Türkiye’de ya da yurtdışında marka tescili şart koşulmamaktadır.

15.Yurtdışına tesisat / yapı malzemesi satmak için pazar araştırması desteğinden yararlanabilir miyiz?

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) yalnızca teknik müşavirlik firmalarını kapsamakta olup, tesisat yapım/montaj veya yapı malzemesi firmaları destek kapsamında yer almamaktadır. Yapı malzemesi ihracatçısı firmalar ihracat teşviklerinden yararlanabilirler.

16.İnşaat firmasıyız yurtdışında devlet desteklerinden faydalanabilir miyiz?

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) yalnızca teknik müşavirlik firmalarını kapsamakta olup, inşaat ve yapım firmaları destek kapsamında yer almamaktadır.

17.Gayrimenkul geliştirme/pazarlama firmasıyız, desteklerden nasıl yararlanabiliriz?

Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar (2014/10) yalnızca teknik müşavirlik firmalarını kapsamakta olup, gayrimenkul geliştirme/pazarlama faaliyetleri Karar kapsamında yer almamaktadır. Ancak gayrimenkul fuar organizasyon firmalarının hizmet sektörü Turquality-Marka destek programı desteklerinden yararlanması mümkündür.

18.Tesisat – iklimlendirme firmasıyız desteklerden yararlanabilir miyiz?

Yapım ve montaj faaliyetlerinde bulunmayan ancak, tesisat ve iklimlendirme sektörlerinde projelendirme ve tasarım hizmeti veren firmalar 2014/10 sayılı Karar kapsamı desteklerden yararlanabilmektedirler.

Teknik Müşavirlik ve Mimarlık faaliyetlerine verilen desteklere ilişkin tüm sorularınız ve teşvik sisteminden en etkin şekilde yararlanmak için konusunda uzman ekibimiz ile iletisime geçebilirsiniz.